Đang cập nhật dữ liệu...

PLC OMRON

Modul nguồn: CQM1-PA203
Modul CPU: CQM1H-CPU61
Modul đầu vào: ID213; ID262
Modul đầu ra: OD213; OD263
Modul truyền thông: SRM21-V1
Modul điều khiển vị trí: NC271
Modul điều khiển từ xa: STR2-ID32ML

Liên hệ
Mua ngay